Aktualności

opublikownao: 09-06-2019

Komunikat Zarządu GKS Kobierzyce

................................................................Kobierzyce 07.06.2019
..................................................Zawiadomienie

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce zawiadamia Członków Klubu, że zgodnie z par.17 ust 3 pkt 1 Statusu GKS Kobierzyce zwołuje się

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Kobierzyce

Miejsce Zebrania – sala klubowa na stadionie w Kobierzycach ul. Sportowa 28

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie 22 czerwca 2019 o godzinie 10:00

Jeśli w w/w terminie nie będzie obecnych co najmniej ½ Członków Klubu uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin zebrania 22 czerwca 2019 o godzinie 10:30

Porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. powitanie gości i zebranych.
3. przedstawienie porządku Zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu GKS Kobierzyce za rok 2018, oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2018 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej GKS Kobierzyce za 2018 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań za 2018r.
9. Zamknięcie Zebrania.

.....................................................Zarząd GKS KobierzyceCopyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce