Aktualności

opublikownao: 19-08-2019

Informacja Zarządu GKS Kobierzyce


Kobierzyce 18. sierpnia 2019
................................ZAWIADOMIENIE

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce zawiadamia Członków Klubu, że zgodnie ze Statutem Klubu zwołuje się

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków GKS Kobierzyce

Miejsce Zebrania – sala klubowa na stadionie sportowym w Kobierzycach ul. Sportowa 28

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie 26 sierpnia 2019 o godzinie 18:00

Jeśli w w/w terminie nie będzie obecnych co najmniej ½ członków klubu uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin zebrania 26 sierpnia 2019 o godzinie 18:15


Porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie Zebrania- powitanie zebranych
2. przedstawienie porządku Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Rozpatrzenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej- przedstawienie kandydatów
6. Wybór nowego Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
7. Zamknięcie Zebrania.Zarząd Klubu

GKS KobierzyceCopyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce