Aktualności

opublikownao: 15-06-2020

Komunikat Zarządu GKS Kobierzyce

. Kobierzyce 15.06.2020
. Zawiadomienie

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce zawiadamia Członków Klubu, że zgodnie z par.17 ust 3 pkt 1 Statusu GKS Kobierzyce zwołuje się

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Kobierzyce

Miejsce Zebrania – sala klubowa na stadionie w Kobierzycach ul. Sportowa 28

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie 29 czerwca 2020 o godzinie 16:00

Jeśli w w/w terminie nie będzie obecnych co najmniej ½ Członków Klubu uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin zebrania 29 czerwca 2020 o godzinie 16:30

. Porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. powitanie gości i zebranych.
3. przedstawienie porządku Zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu GKS Kobierzyce za rok 2019, oraz sprawozdania ........finansowego Klubu za 2019 rok.ego Klubu za 2019 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej GKS Kobierzyce za 2019 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań za 2019r.
9. Sprawy rozne.
10. Zamknięcie Zebrania.

. Zarząd GKS KobierzyceCopyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce