Aktualności

opublikownao: 07-02-2021

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU
Kobierzyce 28.maj 2021ZAWIADOMIENIE


Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce zawiadamia Członków Klubu, że zgodnie z par.17 ust 3 pkt 1 Statusu GKS Kobierzyce zwołuje się

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Kobierzyce

Miejsce Zebrania – sala klubowa na stadionie w Kobierzycach ul. Sportowa 28

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie 11 czerwca 2021 o godzinie 15:00

Jeśli w w/w terminie nie będzie obecnych co najmniej ½ członków klubu uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin zebrania 11 czerwca 2021 o godzinie 15:30


Porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. powitanie gości i zebranych.
3. przedstawienie porządku Zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, i Komisji Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu GKS Kobierzyce za rok 2020, oraz sprawozdanie finansowe Klubu za 2020 rok.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej GKS Kobierzyce za 2020 rok.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
10. Rozpatrzenie zmian w składzie Zarządu.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Zebrania.


Zarząd Klubu
Copyright ® 2009 - 2019 GKS Kobierzyce